Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is op 4 mei 2024 opgesteld. Bij wijziging van de
privacyverklaring worden cliënten van Praktijk Amelie op de hoogte gesteld.

Verantwoordelijke
Amanda Amelie
Praktijk Amelie
Tuinbouwweg 19C
3602AT Maarssen
Tel: 06 24 35 46 12
KvK: 75374307

Let op: voor clienten die behandeling ontvangen via 1NP geldt de privacy verklaring van Parnassia Groep. 

Algemeen
Praktijk Amelie hecht er waarde aan om zorgvuldig om te gaan met uw
persoonsgegevens. Praktijk Amelie houdt zich aan de wet- en regelgeving van de
Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat Praktijk Amelie
zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en zorgdraagt dat
onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Doel
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut,
een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier
bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens
over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier
gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw
expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de
huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Let op: wanneer u via een andere behandelaar bij mij terecht bent gekomen en wij u in
multidisciplinair verband behandelen, weet dan dat eventuele andere mede
behandelaren ook toegang hebben tot het dossier. Dit om een goede afgestemde
behandeling te kunnen bieden.

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
(supervisie/intervisie).
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, bijvoorbeeld voor de opmaak van uw factuur. Wanneer de administratie verwerkt wordt kan de administrateur bankgegevens van u terug zien wanneer u niet betaald via de Ideal link via Mollie. Zij zal met deze gegevens vertrouwelijk om gaan. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet om toestemming vragen.

Bewaartermijn gegevens
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de
behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard. In het jaar 2020 vindt
hiervan hoogstwaarschijnlijk een verlenging plaats naar 20 jaar. De bewaartermijn geldt
vanaf de laatste aanpassing in het dossier. Wanneer u er belang bij heeft dat het dossier
langer bewaard blijft of wanneer u de voorkeur heeft tot (het deels) vernietiging van het
dossier, dan kunt u dit aangeven. Aan het eind van uw behandeling zal ik dit met u
bespreken.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente
of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Uw relatienummer zorgverzekeraar
• Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de
zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de
bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of
evaluatiegesprek etc.
• De kosten van het consult

Meer informatie
Voor meer informatie, vragen of klachten over uw persoonsgegevens kan contact
worden opgenomen met Praktijk Amelie via info@praktijkamelie.nl. Mocht u niet tot een
oplossing komen met Praktijk Amelie, dan staat het u vrij uw vragen of klachten in te
dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Voor meer informatie hier over verwijs ik
graag door naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dramatherapie Utrecht