Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op 3 februari 2020 opgesteld. Bij wijziging van de
algemene voorwaarden worden cliënten van Praktijk Amelie op de hoogte gesteld.

Verantwoordelijke

Amanda Speekenbrink (zorgverlener)
Praktijk Amelie
Californiëdreef 31
3565 BJ Utrecht
Tel: 06 24 35 46 12
KvK: 75374307

Beroepsprofessionaliteit

   Uw zorgverlener is lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie onder
      het registratienummernummer 106540. Deze vereniging is aangesloten bij de
      Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze
      beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.dramathearpie.nl en
      op www.fvb.vaktherapie.nl.
   Uw zorgverlener is geregistreerd bij het Register Vaktherapie en handelt volgens
      de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.

Behandeling

   In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
   Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig
      vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te
      bereiken.
   De sessies duren 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er
      een doorgaand proces kan ontstaan
   Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin uw zorgverlener zowel mondeling
      als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

   De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en
      vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming
      opgevraagd en/of verstrekt door of aan andere hulpverleners/betrokkenen. Dit
      geldt, tenzij de zorgverlener zich ernstige zorgen maakt over uw veiligheid of de
      veiligheid van anderen door uw toedoen of nalaten. Dit zal uw zorgverlener in
      eerste instantie met u bespreken.
   Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en
      toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige
      behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw zorgverlener.
   Op het moment dat de zorgverlener ziek is vindt er geen vervanging plaats. De
      therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
   In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of
      wordt de therapie stopgezet.

Aanvulling bij behandeling van kinderen en jongeren

   De wettelijke vertegenwoordiger(s) (ouder(s) c.q. gezinsvoogd) geven middels
      een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de behandeling
      voor kinderen onder de 12 jaar. Voor jongeren vanaf 12 tot 16 jaar is een
      handtekening van zowel de jongere als de wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig.
      Jongeren van 16 jaar en ouder kunnen zonder toestemming van hun wettelijke
      vertegenwoordigers een behandeling starten. Zij zullen zelf tekenen bij de start
      van de behandeling.
   Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de
      ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind.
      Deze worden besproken tijdens evaluatiegesprekken. Wanneer het gaat om
      jongeren van 12 jaar en ouder dan zal dit in overleg met de jongere plaatsvinden.
   Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan zijn dat er
      voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt,
      die van belang is voor de behandeling. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch
      of via email tussentijds kenbaar maken.
   Wanneer de zorgverlener van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in
      een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele
      bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders.
      Tevens heeft de zorgverlener de wettelijke verplichting om hiervan melding te
      doen bij veilig thuis.

Kosten

   De kosten per therapiesessie bedragen €75,- per uur. Voor een intakegesprek en
      evaluatiegesprek bedraagt het tarief €95,- voor 90 minuten. Voor een uitgebreid
      overzicht van tarieven, zie het kopje tarieven op de website van Praktijk Amelie.
   Uw zorgverlener is opgenomen in het AGB-register, is lid van de Nederlandse
      Vereniging voor Dramatherapie en aangesloten bij de FVB. Praktijk Amelie is
      tevens opgenomen in het AGB-register. Dit maakt dat de behandelingen bij
      Praktijk Amelie in de meeste gevallen, afhankelijk van de zorgverzekeraar, deels
      vergoed zullen worden vanuit uw aanvullende verzekering. U dient zelf vooraf te
      informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn.
   Aan het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens
      gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
   Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling
      kunnen de wettelijke rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
      Mocht betaling uitblijven, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra
      gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
   De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Annulering van de therapie

   Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte
      afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal
      24 uur van tevoren door te geven.
   Bij niet tijdige annulering worden de volledige kosten van de afspraak in
      rekening gebracht.
   De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid

   Praktijk Amelie heeft een beroeps- en rechtsbijstandverkzering bij VvAA
      afgesloten. Deze verzekeringen beschermen Praktijk Amelie tegen de financiële
      gevolgen van schade die veroorzaakt is tijdens de uitoefening van het beroep.
   Praktijk Amelie zorgt voor veilige en betrouwbare ruimtes en is niet
      aansprakelijk voor materiele schade die u geleden heeft door het bezoeken van
      de praktijk. Dit geldt tevens voor beschadiging of zoekraken van uw materiaal
      voor, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Amelie.
   U bent verantwoordelijk voor uw proces en daarmee voor het geven van de juiste
      en nodige informatie tijdens uw behandeltraject. Dit kan gaan over medicijn
      gebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens, et cetera. Maar
      vraagt daarnaast ook van u dat u het aangeeft wanneer u iets niet begrijpt, het
      ergens niet mee eens bent, de behandeling wil afsluiten of er bijvoorbeeld zaken
      spelen binnen de therapeutische relatie waarover u onvrede ervaart.

Klachten

   In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede met uw zorgverlener te
      bespreken om te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen. Lukt dat niet,
      dan kunt u zich beroepen op de klachtenprocedure van de Federatie voor
      Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website
      (www.fvb.vaktherapie.nl) en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.
      Praktijk Amelie is aangesloten bij het NIBIG (wkkgz).

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met rechtsverhouding kunnen,
naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.    

Dramatherapie Utrecht