Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op 3 februari 2020 opgesteld. Bij wijziging van de
algemene voorwaarden worden cliënten van Praktijk Amelie op de hoogte gesteld.

Verantwoordelijke

Amanda Amelie (zorgverlener)

Praktijk Amelie

Tuinbouwweg 19C,

3602AT Maarssen 

Tel: 06 24 35 46 12

KvK: 75374307

Beroepsprofessionaliteit

   Uw zorgverlener is lid van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie onder
      het registratienummernummer 106540. Deze vereniging is aangesloten bij de
      Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze
      beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.dramathearpie.nl en
      op www.fvb.vaktherapie.nl.
   Uw zorgverlener is geregistreerd bij het Register Vaktherapie en handelt volgens
      de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.

Behandeling

   In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
   Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig
      vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te
      bereiken.
   De sessies duren 60 tot 90 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er
      een doorgaand proces kan ontstaan
   Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin uw zorgverlener zowel mondeling
      als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

   De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en
      vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming
      opgevraagd en/of verstrekt door of aan andere hulpverleners/betrokkenen. Dit
      geldt, tenzij de zorgverlener zich ernstige zorgen maakt over uw veiligheid of de
      veiligheid van anderen door uw toedoen of nalaten. Dit zal uw zorgverlener in
      eerste instantie met u bespreken.
   Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en
      toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige
      behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw zorgverlener.
   Op het moment dat de zorgverlener ziek is vindt er geen vervanging plaats. De
      therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
   In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of
      wordt de therapie stopgezet.

Kosten

   De kosten per therapiesessie bedragen €95,- per uur. Voor een uitgebreid
      overzicht van tarieven, zie het kopje tarieven op de website van Praktijk Amelie.
   Uw zorgverlener is opgenomen in het AGB-register, is lid van de Nederlandse
      Vereniging voor Dramatherapie en aangesloten bij de FVB. Praktijk Amelie is
      tevens opgenomen in het AGB-register. Dit maakt dat de behandelingen bij
      Praktijk Amelie in de meeste gevallen, afhankelijk van de zorgverzekeraar, deels
      vergoed zullen worden vanuit uw aanvullende verzekering. U dient zelf vooraf te
      informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn.
   Aan het begin van de volgende maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens
      gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
   Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling
      kunnen de wettelijke rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht.
      Mocht betaling uitblijven, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra
      gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
   De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Annulering van de therapie

   Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte
      afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal
      24 uur van tevoren door te geven.
   Bij niet tijdige annulering worden de volledige kosten van de afspraak in
      rekening gebracht.
   De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid

   Praktijk Amelie heeft een beroeps- en rechtsbijstandverkzering bij VvAA
      afgesloten. Deze verzekeringen beschermen Praktijk Amelie tegen de financiële
      gevolgen van schade die veroorzaakt is tijdens de uitoefening van het beroep.
   Praktijk Amelie zorgt voor veilige en betrouwbare ruimtes en is niet
      aansprakelijk voor materiele schade die u geleden heeft door het bezoeken van
      de praktijk. Dit geldt tevens voor beschadiging of zoekraken van uw materiaal
      voor, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Amelie.
   U bent verantwoordelijk voor uw proces en daarmee voor het geven van de juiste
      en nodige informatie tijdens uw behandeltraject. Dit kan gaan over medicijn
      gebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens, et cetera. Maar
      vraagt daarnaast ook van u dat u het aangeeft wanneer u iets niet begrijpt, het
      ergens niet mee eens bent, de behandeling wil afsluiten of er bijvoorbeeld zaken
      spelen binnen de therapeutische relatie waarover u onvrede ervaart.

Klachten

   In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede met uw zorgverlener te
      bespreken om te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen. Lukt dat niet,
      dan kunt u zich beroepen op de klachtenprocedure van de Federatie voor
      Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website
      (www.fvb.vaktherapie.nl) en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.
      Praktijk Amelie is aangesloten bij het NIBIG (wkkgz).

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met rechtsverhouding kunnen,
naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.    

Extra

Halfjaar traject voor professionals ‘samen lichaamsgericht (ver)werken na seksueel misbruik

 • Wanneer ik akkoord ga met de algemene voorwaarden ga ik er automatisch mee akkoord dat ik de inloggegevens en inhoud van de online academie en het werkboek niet zal delen met anderen. 
 • Ik behoud levenslange toegang tot de online academie.
 
Herstelgroepen na seksueel trauma
 • Ik ga ermee akkoord dat persoonlijke informatie die ik deel gedeeld kan worden met de co-therapeuten en stagiaires betrokken bij de groep.
 • Ik ga ermee akkoord dat ik geen persoonlijke informatie, namen of herleidbare informatie van overige groepsleden deel met anderen.
 • Ik ga ermee akkoord dat ik de betaling van deelname kan voldoen. 
 • Er wordt respectvol met elkaar omgegaan. 

  Ik ga akkoord met de groepsregels:
 • Je mag delen met anderen over de groep, maar zonder namen en details die herleidbaar zijn. Over de groepsbegeleiders mag je alles delen. 
 • We gaan respectvol met elkaar om, we laten elkaar in elkaars waarden, ook bij tussentijds contact. 
 • Het is welkom om te delen over het seksueel trauma, specifieke details delen we niet in de groep, dit mag wel met de groepsleiders. 
 • Contact met de groepsleiders mag tussendoor bij dat wat niet kan wachten of bij belangrijke levensgebeurtenissen. 
 • Bij dissociatie zullen wij je herinneren aan het hier en nu en je ondersteunen om terug te komen. Bv door stop dissociatie technieken of materiaal. 
 • Wanneer je verdrietig wordt, je geïrriteerd of boos voelt of weg wil uit de ruimte vragen we je om dit te delen, zodat we samen kunnen kijken wat nodig is. 
 • Elkaar aanraken checken we eerst bij elkaar, dit mag ook met een stopteken.
Dramatherapie Utrecht